Levering

1/ Kan ik mijn bestelling afhalen?

Ja, alle artikelen uit de webshop kunnen afgehaald worden of verstuurd worden. Met uitzondering uiteraard van de gevulde lunchboxen, deze worden aan de scholen geleverd.

2/ Hoe snel ontvang ik mijn bestelling?

U ontvangt uw bestelling zo spoedig mogelijk. We rekenen standaard 3 à 5 dagen, maar zijn niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen buiten onze macht om.

3/ Hoe kan ik mijn bestelling ontvangen als ik overdag niet thuis ben?
Geen probleem. Je kan bij je bestelling het adres van je buren of van je werk invullen.
Gaf je toch je eigen adres in, maar ben je om de een of andere reden niet thuis?
Zij proberen vaak het pakket bij de buren af te leveren en laten ook een kaartje in je brievenbus achter.
Kan ik een pakket rechtstreeks als cadeautje naar het feestvarken laten sturen?
Jazeker. Je kan een verschillend factuuradres en verzendadres opgeven. Op die manier komt de factuur bij jou terecht, en het pakje rechtstreeks bij het feestvarken!

4/ Kan ik de status van mijn bestelling volgen?
Ja, we zorgen ervoor dat je op elk moment weet hoever het staat met je bestelling.
Bij iedere wijziging in de status zal je een email ontvangen en je kan de status ook steeds raadplegen in jouw account pagina.
Verder kan je met de track&trace code van Bpost ook steeds volgen waar jouw pakje zich bevindt.

5/ Wat moet ik doen als er een probleem is met mijn bestelling?
Als je bij de levering merkt dat er iets stuk is, kan je het best binnen 24 uur contact met ons opnemen via info@kidsenbokes.be
Na overleg kan je het pakje terugsturen en doen we het nodige om het product te vervangen. Retourzendingen stuur je naar:
Schoenmakersstraat 1, 9190 Stekene.

6/ Overmacht
Kids&Bokes is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht.
Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ernstige bedrijfsstoringen bij Kids&Bokes en transportstagnatie.

Algemene Voorwaarden

1/ Verkoper / Bedrijf ‘Kids & Bokes’ heeft haar maatschappelijke zetel te Schoenmakersstraat 1, 9190 Stekene. Het BTW nummer is BE 0645.457.893  (“Verkoper”).

2/ Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

3/ Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

4/ Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder intrest of andere vergoeding.

5/ De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

6/ Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

7/ Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden.

8/In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar bovenstaande adres. Goederen die specifiek voor de Koper ontworpen zijn of die snel kunnen bederven worden niet teruggenomen en de Koper kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding.

9/ Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productie-onderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

10/ De facturen zijn betaalbaar op onze zetel op de vervaldag, netto zonder korting, tenzij anders op de factuur vermeld. Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen drie (3) dagen na ontvangst van de factuur. In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van de openstaande bedragen. Wij behouden ons het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de Koper op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de Koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat wij kunnen laten gelden. Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van onzentwege om ons later op deze tekortkoming te beroepen.

11/ Door te bestellen op de internet site van Kids & Bokes staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. Kids & Bokes zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De Koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de Koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

12/ Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, …).

13/Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

Toepasselijk recht Alle overeenkomsten afgesloten met Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd

Privacy Policy

Gebruiksvoorwaarden

Door de site Kids&Bokes te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de huidige voorwaarden. Kids&Bokes en haar eigenaar behoudt zich het recht om op elk moment wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande mededeling of kennisgeving.

Persoonlijke gegevens

Om zijn diensten efficiënt te kunnen verlenen, bewaart Kids&Bokes een aantal elementen m.b.t. persoonlijke informatie die tijdens het abonnement op de Nieuwsbrief wordt gecommuniceerd, een commentaar op een artikel schrijft of het contactformulier verzendt. De persoonlijke gegevens en hun verzamelde behandeling worden hieronder beschreven.

De persoonsgegevens die u vrijwillig op deze website invult, worden verwerkt door Kids&Bokes, conform de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verzekering van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer
van die gegevens. Persoonlijke identificeerbare gegevens (zoals naam, adres, gsm-nummer, geslacht, geboortedatum en geboorteplaats, telefoon-en faxnummer, e-mailadres) worden ons aangeleverd ofwel door uzelf, ofwel worden ze verzameld via het gebruik van cookies. U aanvaardt dat Kids&Bokes gebruik maakt van
cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen, en om deze site te individualiseren volgens uw persoonlijke voorkeuren. Cookies kunnen niet
gelezen worden door een andere website dan diegene die ze heeft aangemaakt. De configuratie van de meeste browsers laat u toe om cookies te aanvaarden of te verwerpen, alsook aan te duiden telkens er gebruik gemaakt wordt van een cookie. Het verwerpen van het gebruik van cookies kan de optimale werking van de website in het gedrang brengen.

U kunt ons op elk moment vragen om een kopie van uw persoonlijke gegevens die we hebben opgeslagen te wijzigen, verwijderen of verkrijgen door een e-mail te sturen naar info@kidsenbokes.be.

U beschikt over een recht van toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens. Gelieve met ons contact op te nemen via e-mail: info@kidsenbokes.be, indien u bepaalde gegevens wenst in te kijken, te verwijderen of aan te passen. Desgevallend kunt u ook de verbetering vragen van de gegevens die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn

Contactformulier of bestelling maken

Het e-mailadres, de naam en het bericht dat u via het contactformulier verzendt, worden alleen bewaard om uw bericht te verwerken en om op uw reden van contact te kunnen reageren. Deze gegevens worden verwijderd zodra het niet langer nodig is om uw verzoek te verwerken.

Cookie Policy